Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concomitance /kən'kɔmitəns/  

  • Danh từ
    sự cùng xảy ra, sự đi đôi với nhau
    sự kềm theo, sự đồng hành, sự trùng nhau