Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conclusively /kən'klu:sivli/  

  • Phó từ
    [một cách] xác chứng