Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conclusion /kənˈkluːʒən/