Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concert-master /'kɒnsət,mɑ:tə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ)
    nhạc trưởng (trong một dàn nhạc)