Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concealment /kən'si:lmənt/  

  • Danh từ
    sự giấu, sự giấu giếm; sự che đậy