Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comradeship /'kɒmreid∫ip/  

  • Danh từ
    tình bạn