Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comradely /'kɒmreidli/  

  • Tính từ
    thân tình
    some comradely advices
    vài lời khuyên thân tình