Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

competitiveness /kəm'petitivnis/  

  • Danh từ
    tính cạnh tranh, tính đua tranh