Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bị ép buộc, bị cưỡng bách