Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commonly /'kɒmənli/  

  • Phó từ
    thông thường, thường thường
    (nghĩa xấu) [một cách] dung tục, [một cách] tầm thường