Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comfortably /'kʌmfətəbli/  

 • Phó từ
  [một cách] thoải mái, [một cách] dễ chịu
  [một cách] rõ ràng
  he won the race comfortably
  ông ta thắng cuộc chạy đua một cách dễ dàng

  * Các từ tương tự:
  comfortably off