Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comestibles /kə'mestəblz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    thức ăn, đồ ăn