Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comestible /kə'mestibl/  

 • Tính từ
  có thể ăn được
  Danh từ
  ((thường) số nhiều) đồ ăn, thức ăn

  * Các từ tương tự:
  comestibles