Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

columnar /kə'lʌmnə/  

  • Tính từ
    hình cột, hình trụ