Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collaborationist /kə,læbə'reiʃnit/  

  • Danh từ
    kẻ cộng tác với địch