Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cohesiveness /kəʊ'hi:sivnis/  

  • Danh từ
    sự kết chặt với nhau, sự cố kết