Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cogitation /,kɒdʒi'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự suy nghĩ kỹ
    after much cogitation, I have decided to resign
    sau khi suy nghĩ tôi quyết định từ chức