Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coexistent /'kouig'zistənt/  

  • Tính từ
    cùng chung sống, cùng tồn tại