Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coevality /koui:'væliti/  

  • Danh từ
    tính chất cùng tuổi
    tính chất cùng thời