Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  lệch
  that picture on the wall looks cock-eyed to me
  bức tranh trên tường kia tôi thấy hình như treo lệch
  lác, lé
  không thực tế, ngớ ngẩn
  a cock-eyed scheme
  một kế hoạch không thực tế