Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coalescence /,kəʊə'lesns/  

  • Danh từ
    sự liên kết, sự thống nhất