Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coal-black /'kəʊlblæk/  

  • Tính từ
    rất đen
    coal-black eyes
    cặp mắt đen nháy