Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clumsily /'klʌmzili/  

  • Phó từ
    [một cách] vụng về