Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    quê mùa cục mịch, thô kệch

    * Các từ tương tự:
    cloddishly, cloddishness