Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clean-limbed /,kli:n'limd/  

  • Tính từ
    (khen) có thân hình cân đối (chủ yếu nói về người trẻ tuổi)