Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clangour /'klæŋə[r], 'klæŋgə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ clangor)
    loạt tiếng lanh lảnh