Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clamorous /'klæmərəs/  

  • Tính từ
    kêu gào đòi hỏi; lớn tiếng phản đối