Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumlocutory /,sɜ:kəm'lɒkjʊtəri/  

  • Tính từ
    quanh co lẩn quẩn