Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumjacent /sə:kəmlə'kju:ʃn/  

  • Tính từ
    ở xung quanh, ở bốn phía