Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumambient /sə:kəm'æmbiənt/  

  • Tính từ
    xung quanh (không khí, môi trường...)

    * Các từ tương tự:
    circumambiently