Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều cingula
    đai, vành