Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Nội động từ
  kêu vù vù (côn trùng bay)
  Danh từ
  tiếng vù vù

  * Các từ tương tự:
  churrigueresque