Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thông tục) sự lừa đảo
  ngón lừa, trò bịp
  Ngoại động từ
  đánh lừa, lừa đảo, lừa gạt
  to chouse someone [outof something
  lừa gạt ai lấy cái gì