Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chirrup /ˈʧɚrəp/  

  • verb
    -rups; -ruped; ruping
    [no obj] :chirp