Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng dế kêu
  Nội động từ
  kêu (dế)

  * Các từ tương tự:
  chirrup, chirruper