Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chipolata /ˌʧɪpəˈlɑːtə/  

  • noun
    plural -tas
    [count] Brit :a small thin sausage