Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chinless /'t∫inlis/  

  • Tính từ
    có cằm lẹm
    (khẩu ngữ) yếu đuối nhút nhát

    * Các từ tương tự:
    chinless wonder