Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chimerical /kai'merikl/  

 • Tính từ
  viển vông, ảo tưởng
  chimerical schemes
  kế họach viển vông

  * Các từ tương tự:
  chimerically