Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheese-paring /'t∫i:z,peəriŋ/  

  • Danh từ
    sự chi li trong chi tiêu; tính bủn xỉn
    Tính từ
    chi li trong chi tiêu; bủn xỉn