Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheerlessness /'t∫iəlisnis/  

  • Danh từ
    sự âm u, sự ảm đạm