Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

check-up /'t∫ekʌp/  

  • Danh từ
    sự kiểm tra tòan diện (thường là về sức khỏe)
    have a check-up
    đi kiểm tra sức khỏe