Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chariness /'tʃeərinis/  

  • Danh từ
    sự thận trọng, sự cẩn thận
    sự dè dặt (lời nói, lời khen...)