Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chaplet /'t∫æplit/  

  • Danh từ
    vòng hoa đội đầu
    tràng hạt

    * Các từ tương tự:
    chapleted