Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

change-over /'t∫eindʒ,əʊvə[r]/  

  • Danh từ
    sự chuyển (từ hệ thống này sang hệ thống khác)
    a peaceful change-over to civilian rule
    sự chuyển một cách hòa bình sang chế độ dân sự