Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chance /ˈʧæns/  /Brit ˈʧɑːns/