Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chaffinch /ˈʧæˌfɪnʧ/  

  • noun
    plural -finches
    [count] :a small European bird