Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bao tay để đấu võ (từ cổ La Mã)