Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cerement /'siəmənt/  

  • Danh từ
    (như) cerecloth
    (số nhiều) quần áo liệm