Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cerebration /,seri'brei∫n/  

  • Danh từ
    (tu từ hoặc đùa) sự động não, sự suy nghĩ