Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cavalierly /kævə'liəli/  

  • Tính từ
    có phong cách kỵ sĩ